Obchodní podmínky

Obecné ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí při nákupu v internetovém obchodě www.tonezo.cz, jehož provozovatelem je Jaroslav Adamec - PHOBOSSTUDIO, se sídlem SNP 1155/21, Bojnice 97201, IČO: 41596404, zapsaný u Okresního úřadu Prievidza, číslo živnostenského rejstříku: 340-20127, telefon: 704 036 346.

Provozovatel je plátcem DPH.

Obchodní podmínky jsou součástí uzavřené kupní smlouvy mezi prodávajícím na jedné straně a kupujícím na straně druhé. Všechny smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem Slovenské republiky. V případě, že je smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zákonem č. 40/1964 Z. z., občanský zákoník 250/2007 Sb., o ochraně spotřebitele, 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího, zákonem č.j. 22/2004 Z. z., o elektronickém obchodu, zákonem č.j. 391/2015 Sb., zákon o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně a doplnění některých zákonů všechny v platném znění. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy těmito obchodními podmínkami, a to pouze ustanoveními výslovně pro podnikatele určené, v ostatním se řídí zákonem č. 513/1991 Sb. v platném znění.

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva je každá smlouva bez ohledu na právní formu, kterou uzavírá dodavatel se spotřebitelem.

Prodávající (dodavatel) je osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy jedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti nebo povolání nebo osoba jednající v její měně nebo na její účet.

Kupující - spotřebitel je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nejedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání.

Kupující – podnikatel – je subjekt, který není kupujícím spotřebitelem podle definice uvedené v tomto článku.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Kupující si vybere produkt na základě aktuální nabídky uveřejněné v e-shopu na internetové stránce www.tonezo.cz, dostupnost zboží je vždy uvedena u jednotlivých produktů. Výběr produktu kupující potvrdí kliknutím na ikonku „Do košíku“ nacházející se u ceny produktu. Po ukončení nakupování zákazník klikne na tlačítko nákupního košíku umístěné v pravém horním rohu, zkontroluje jeho obsah a vyplní informace potřebné k úspěšnému splnění objednávky (adresa, email, způsob platby apod.) a objednávku odešle/potvrdí kliknutím na tlačítko „objednávka s povinností platby „.

Objednávky uskutečněné prostřednictvím internetového obchodu www.tonezo.cz jsou závazné. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami.

Návrhem na uzavření smlouvy je umístění nabízeného zboží na internetové stránce www.tonezo.cz, smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí na zadaný email kupujícího (v případě zvolení platby převodem je součástí potvrzovacího emailu faktura s podklady k platbě), na vznik kupní smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Takto uzavřenou smlouvu nelze jednostranně měnit (takto uzavřenou smlouvu lze zrušit na základě dohody obou stran).

Informace o jednotlivých krocích vedoucích k uzavření smlouvy vyplývají z těchto obchodních podmínek a kupující má vždy možnost před samotným odesláním objednávky tuto zkontrolovat, popřípadě ji opravit.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího ani kupujícího, lze uzavřít smlouvu v jiném, pro obě strany srozumitelném, jazyce.

Ceny

Ceny jednotlivých produktů jsou uváděny včetně daně z přidané hodnoty (DPH) a všech ostatních daní. Spotřebitel má možnost seznámit se s lhůtou, po kterou je prodávající vázán svou nabídkou včetně ceny.

Všechny akční ceny platí do vyprodání zásob, pokud u konkrétního výrobku není uvedeno jinak.

Konečná cena je uváděna v objednávkovém formuláři těsně před odesláním objednávky, je uvedena včetně DPH, popřípadě všech ostatních daní a poplatků (balné, poštovné...), které musí spotřebitel pro získání výrobku nebo služby zaplatit. Tuto cenu nelze prodávajícím jednostranně měnit.

Slevynelze kombinovat a vždy je aktivní nejvyšší sleva, která je v nabídce. Pokud je nabízena například sleva 20% a kupón na slevu je 5%, aktivní je jen sleva 20%.

Platební podmínky

Kupující si může zvolit způsob platby, a to buď:

·         na dobírku (30 KČ),

·         převodem na účet (0 ),

·         platba kartou online (0 ),

·         osobní odběr (0 ).

Dodací podmínky

Zboží je doručováno prostřednictvím přepravní společnosti Packeta. Zboží, které je skladem a je objednané nejpozději do 13.00 v pracovní den, je většinou expedováno v den objednávky, nejpozději však následující pracovní den a zpravidla doručeno do dvou pracovních dnů ode dne přijetí objednávky.

V případě způsobu platby převodem na účet je zboží expedováno v den připsání částky na účet prodávajícího, nejpozději však následující pracovní den po připsání a zpravidla doručeno do dvou pracovních dnů ode dne přijetí platby.

V případě, že by dodací lhůta byla delší než avizovaná, informuje prodávající o této skutečnosti kupujícího. Pokud kupující nesouhlasí s prodlouženou dodací lhůtou, má právo od smlouvy odstoupit.

Cena za poštovné a balné je 80 KČ do výše nákupu 499 KČ s DPH na adresu. Nad 700 KČ s DPH je doprava zdarma po celé ČR. Doručení na pobočku Parcelshop je doprava zdarma k nákupu od 500 KČ s DPH do 499 KČ je doprava 60 KČ. Objednávky do výše 150 KČ s DPH mají jednotnou cenu dopravy 100 KČ.

Převzetí zboží

Kupující spotřebitel neprodleně po převzetí vizuálně zkontroluje jakost a množství produktu a v případě nesrovnalostí kontaktuje obratem prodávajícího. V případě, že je zásilka viditelně poškozena již při přebírání od dopravce, kupující zboží nepřevezme, sepíše s přepravcem protokol a této skutečnosti informuje prodávajícího za účelem dohodnutí dalšího postupu.

Pokud kupující nepřevezme objednané zboží bez řádného odstoupení od smlouvy nebo bez toho, aby byla zásilka poškozena a zároveň sepsán protokol s přepravcem, je prodávající oprávněn od kupujícího požadovat úhradu nákladů vzniklých s vyřízením a odesláním objednávky.

Záruka, záruční list

Záruční doba je 24 měsíců a začíná běžet od převzetí věci kupujícím. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena lhůta k použití, neskončí záruční doba před uplynutím této lhůty.

Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Pokud to povaha věci umožňuje, postačí místo záručního listu vydat doklad o koupi.

Záruční list obsahuje označení prodávajícího (jméno a příjmení, obchodní jméno nebo název prodávajícího, jeho sídlo nebo místo podnikání), obsah záruky, její rozsah a podmínky, délku záruční doby a údaje potřebné k uplatnění záruky. Pokud záruční list neobsahuje všechny náležitosti, nezpůsobuje to neplatnost záruky.

Prohlášením v záručním listě vydaném kupujícímu nebo v reklamě může prodávající poskytnout záruku přesahující rozsah zákonné záruky, podmínky a rozsah této záruky určí prodávající v záručním listu.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, mechanické poškození apod.

Shoda s kupní smlouvou

Prodávaná věc musí mít požadovanou, popřípadě právními předpisy stanovenou jakost, množství, míru nebo hmotnost a musí být bez vad, zejména musí odpovídat závazným technickým normám. Je-li třeba, aby se při užívání věci zachovala zvláštní pravidla, zejména řídí-li se užívání návodem nebo je upraveno technickou normou, je prodávající povinen kupujícího s nimi seznámit, ledaže jde o pravidla obecně známá. Nesplní-li prodávající tuto povinnost, je povinen nahradit kupujícímu škodu, která z toho vznikla.

Reklamace a její uplatnění

Prodávající odpovídá za vady, které má prodaná věc při převzetí kupujícím.

Pokud jde o  vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Kupující může namísto odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo pokud se vada týká jen súčasti věci, výměnu součásti, nevzniknou-li tím prodávajícímu nepřiměřené náklady vzhledem k ceně zboží nebo závažnosti vady. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné obtíže.

Pokud jde o  vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci (u prodávaného použitého zboží má kupující právo na přiměřenou slevu)   nebo má právo od smlouvy odstoupit. Stejná práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o odstranitelné vady, pokud však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí se vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Jde-li o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci.

Prodávající je povinen určit způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména vyžaduje-li se složité technické zhodnocení stavu výrobku nebo služby, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace se reklamace vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později; vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu výrobku za nový výrobek.

Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby ukončení reklamačního řízení (předání opraveného výrobku, písemná výzva k převzetí plnění nebo její odůvodněné zamítnutí) se do záruční doby nepočítá. V případě výměny věci za novou, začíná běžet nová záruční doba od jejího převzetí.

Při uplatnění reklamace spotřebitelem během prvních 12 měsíců od koupě, může prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě odborného posouzení; bez ohledu na výsledek odborného posouzení nelze od spotřebitele vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení ani jiné náklady související s odborným posouzením. Prodávající je povinen poskytnout spotřebiteli kopii odborného posouzení odůvodňujícího zamítnutí reklamace nejpozději do 14 dnů ode dne vyřízení reklamace.

Při uplatnění reklamace spotřebitelem po 12 měsících od koupě, kdy ji prodávající  zamítl, prodávající je povinen v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může spotřebitel zaslat výrobek k odbornému posouzení. Je-li výrobek zaslán na odborné posouzení určené osobě, náklady odborného posouzení, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud spotřebitel odborným posouzením prokáže odpovědnost prodávajícího za vadu, může reklamaci uplatnit znovu. Během provádění odborného posouzení záruční doba neběží. Prodávající je povinen spotřebiteli uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatnění reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.


Prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit spotřebiteli ihned, není-li možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud spotřebitel má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.

Pro urychlení vyřízení reklamace kupující kontaktuje prodávajícího emailem či telefonicky; následně zboží zašle zabalené do obalu vyhovujícího přepravě spolu s popisem vady a kopií dokladu o koupi (případně záručním listem, pokud byl vydán) na adresu:

Tonezo.cz - Phobosstudio

SNP 1155/21

972 01 Bojnice, Slovensko

email: info@tonezo.cz

telefon: 704 036 346

O výsledku reklamace bude kupující informován bezprostředně po ukončení reklamačního řízení telefonicky a  zároveň mu bude doručen prostřednictvím e-mailu, resp. spolu s  reklamovaným zbožím reklamační protokol.

Zboží zaslané na dobírku prodávající nepřebírá. Je doporučeno zboží pojistit. Kupující má právo na úhradu nezbytných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.

Odstoupení od smlouvy

Spotřebitel je oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží nebo ode dne uzavření smlouvy o poskytnutí služby. Lhůta pro odstoupení je zachována, pokud je projev vůle spotřebitele k odstoupení odeslán (pošta, email, formulář apod.) prodávajícímu nejpozději poslední den lhůty.

Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je dodání zboží, i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Odstoupením spotřebitele od smlouvy se smlouva od začátku ruší. Prodávající je povinen převzít zboží zpět nebo nepokračovat v poskytování služby, vrátit spotřebiteli nejpozději ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne odstoupení od smlouvy (ne však před tím, než je prodávajícímu doručeno zboží nebo jinak jeho zaslání spotřebitelem prokázáno) cenu zaplacenou za zboží nebo za službu nebo zálohu, kterou spotřebitel uhradil za zboží nebo za službu včetně nákladů, které spotřebitel vynaložil v souvislosti s objednáním zboží nebo služby (včetně poštovného, nákladů na dopravu, dodání apod., které kupující zaplatil pro doručení zboží k němu). Prodávající není povinen uhradit spotřebiteli dodatečné náklady, pokud si spotřebitel výslovně zvolil jiný způsob doručení, než jako nejlevnější způsob doručení nabízený prodávajícím. Náklady na vrácení zboží nese spotřebitel jen v tom případě, pokud výrobek plně odpovídal kvalitativním požadavkům a nebyl vadný; odstoupí-li spotřebitel od smlouvy uzavřené na dálku, nese také náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze nelze vrátit prostřednictvím pošty. Projev vůle k odstoupení od smlouvy zašle (ne na dobírku, takové zásilky nebudou převzaty) spotřebitel na adresu pro odstoupení od smlouvy nebo prostřednictvím emailu nebo prostřednictvím formuláře na odstoupení a zároveň je spotřebitel povinen nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne odstoupení zaslat zboží zpět na adresu :

Tonezo.cz - Phobosstudio

SNP 1155/21

972 01 Bojnice, Slovensko

email: info@tonezo.cz

telefon: 704 036 346

V případě, že spotřebitel odstoupí od smlouvy prostřednictvím emailu nebo formuláře na odstoupení, je prodávající povinen ihned po přijetí takového odstoupení poskytnout mu o tom potvrzení.

V rámci zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu (14 kalendářních dnů od převzetí zboží), je spotřebitel oprávněn vyzkoušet zboží v rámci zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží, v opačném případě je spotřebitel zodpovědný za snížení hodnoty zboží. Prodávající vrátí spotřebiteli již zaplacenou částku/cenu v zákonné 14 denní lhůtě stejným způsobem platby, kterým spotřebitel zaplatil pro získání zboží nebo služby, nebo jiným způsobem platby na základě dohody se spotřebitelem.

Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od začátku ruší, vrátí nebo nahradí si smluvní strany všechna vzájemně poskytnutá plnění. Při vrácení zboží se sníženou hodnotou v důsledku zacházení s ním jiným způsobem, než jakého je potřebné ke zjištění jeho povahy, vlastností a funkčnosti, je prodávající oprávněn požadovat vůči spotřebiteli náhradu takto způsobené škody.

Pokud se prodávající a spotřebitel nedohodnou jinak, spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem jsou:

a)       poskytnutí služby, pokud její poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy po úplném poskytnutí služby, a došlo-li k úplnému poskytnutí služby,

b)       prodej zboží nebo poskytnutí služby, jejichž cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, který prodávající nemůže ovlivnit a ke kterému může dojít během běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c)       prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného zvlášť pro jednoho spotřebitele,

d)       prodej zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze,

e)       prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, které není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,

f)        prodej zboží, které může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smícháno s jiným zbožím,

g)       prodej alkoholických nápojů, jejichž cena byla dohodnuta v době uzavření smlouvy, přičemž jejich dodání lze uskutečnit nejdříve po 30 dnech a jejich cena závisí na pohybu cen na trhu, které prodávající nemůže ovlivnit,

h)       provedení naléhavých oprav nebo údržby, o které spotřebitel výslovně požádal prodávajícího; to neplatí pro smlouvy o službách a smlouvy, jejichž předmětem je prodej inného zboží jako náhradních dílů potřebných k provedení opravy nebo údržby, pokud byly uzavřeny během návštěvy prodávajícího u spotřebitele a spotřebitel si tyto služby nebo zboží předem neobjednal,

i)         prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukově obrazových záznamů, knih nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud spotřebitel tento obal rozbalil,

j)         prodej periodického tisku s výjimkou prodeje na základě dohody o předplatném a prodej knih nedodávaných v ochranném obalu,

k)       poskytnutí ubytovacích služeb na jiný než ubytovací účel, přeprava zboží, nájem automobilů, poskytnutí stravovacích služeb nebo poskytnutí služeb souvisejících s činnostmi v rámci volného času a podle které se prodávající zavazuje poskytnout tyto služby v dohodnutém čase nebo ve sjednané lhůtě,

l)         poskytování elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, pokud jeho poskytování bylo zahájeno s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy.

Odstoupení od smlouvy po lhůtě 14 dnů

Na základě těchto obchodních podmínek, je spotřebitel oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy i po uplynutí zákonné lhůty 14 kalendářních dnů, a to v dodatečné lhůtě do 28 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží nebo ode dne uzavření smlouvy o poskytnutí služby (dále jen „ dodatečná lhůta“). Lhůta pro odstoupení je zachována, je-li projev vůle spotřebitele k odstoupení odeslán (pošta, email, formulář apod.) prodávajícímu nejpozději poslední den lhůty.

Spotřebitel není oprávněn odstoupit od smlouvy v dodatečné lhůtě pokud:
a) je zboží poškozeno,
b) bylo zboží používáno nad rámec běžného zacházení potřebného ke zjištění jeho povahy, vlastností a funkčnosti,
c) je zboží minuto

a v jiných případech nelze-li vrácené zboží dále prodat třetí osobě.

Náklady na vrácení zboží v dodatečné lhůtě nese spotřebitel.

Uznání odstoupení od smlouvy vývisí na posouzení prodávajícího. Provozovatel posoudí, zda jsou splněny podmínky pro vrácení zboží v dodatečné lhůtě. V případě, že zprostředkovatel vrátil zboží, které podle těchto obchodních podmínek není možné vrátit, provozovatel si vyhrazuje právo neuznat odstoupení od smlouvy. Na uznání odstoupení od smlouvy v dodatečné lhůtě nemá spotřebitel právní nárok.

Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a každá ze smluvních stran má nárok na vrácení plnění. Pokud dojde k poškození zboží nad rámec běžného zacházení potřebného ke zjištění jeho povahy, vlastností a funkčnosti, má prodávající nárok na náhradu škody. Spotřebitel souhlasí, aby si prodávající jednostranně započítal nárok na náhradu škody s nárokem spotřebitele na vrácení kupní ceny.

Ochrana osobních údajů

Podmínky zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob provozovatelem jsou specifikovány v sekci Ochrana osobních údajů GDPR.

Organ dozoru

Dozor nad dodržováním povinností prodávajícího vůči spotřebiteli je Slovenská obchodní inspekce, konkrétně Inspektorát SOI pro Trenčianský kraj, Hurbanova 59, 911 01  Trenčín, Odbor výkonu dozoru a Právní odbor, tel. čj. č. 032/6400 109, fax č. 032/6400 032/6400 108.

Odkaz pro podávání podnětů a stížností: http://www.soi.cz/cz/Podávání -podnětů-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

Alternativní řešení sporů

Ve smyslu zákona 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů ao změně a doplnění některých zákonů, je spotřebitel oprávněn obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu, není-li spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Pokud prodávající na tuto žádost odpověděl zamítavě nebo na ni neodpověděl do 30 dnů ode dne jejího odeslání má spotřebitel právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů. Možnost obrátit se na soud není podáním návrhu dotčena. Subjekty, které jsou oprávněny řešit alternativní spory mezi prodávajícím a spotřebitelem jsou Česká obchodní inspekce nebo jiný subjekt vedený v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedený Ministerstvem hospodářstvíSlovenské republiky. Alternativní řešení sporu orgány alternativního řešení sporů je bezúplatné, subjekt alternativního řešení sporů může na svém webovém sídle uveřejnit poplatkovou povinnost za návrh na zahájení, poplatek však nesmí být vyšší než 100 KČ.

Seznam subjektů alternativního řešení sporů vedený Ministerstvem hospodářství Slovenské republiky: https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotřebitele/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/seznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1 . Stížnost lze podat vyplněním online formuláře na stránce https ://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=CS

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách www.tonezo.cz v den odeslání objednávky kupujícím, který je bezvýhradně přijímá.

Provozovatel si vyhrazuje právo na případnou změnu či doplnění. obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 22. 1. 2019 .

Tyto obchodní podmínky byly konzultovány občanským sdružením  SOS - ochrana spotřebitele (www.ochrana-spotrebitela.sk), které je provozovatelem internetové stránky www.obchodne-podmienky.sk. Toto potvrzuje udělený certifikát a logo SOS .

V případě jakýchkoli nejasností souvisejících s těmito obchodními podmínkami můžete SOS kontaktovat na info@obchodni-podmínky.sk.

Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je SOS – ochrana spotřebitele o.z.